STRATEGIE SI PLAN DE CERCETARE 2016-2020

 1. ARGUMENT

Facultatea de Drept și Științe Administrative, denumită în continuare ”Facultatea”, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, este o instituție care formează absolvenți specializați în domeniile Drept și Științe administrative, în cadrul programelor de studii acreditate.

În cadrul activității de cercetare, Facultatea respectă strategiile de cercetare, dezvoltare și inovare agreate la nivel național, cât și la nivelul Universității Ovidius din Constanșa, denumită în continuare ”Universitatea”. Astfel, activitatea de cercetare a Facultății cuprinde:

 • cercetare fundamentală și aplicativă, prin intermediul programelor de studii, precum și a parteneriatelor și acordurilor naționale și internaționale;
 • dezvoltare, în cadrul căreia au fost organizate acțiuni specifice fiecărui program de studii de tipul proceselor simulate, participări ale studenților și cadrelor didactice, deopotrivă, la activitățile și ședințele publice ale administrației publice locale și centrale, inclusiv prin implicarea asociațiilor studențești;
 • desfășurarea practicii de specialitate efectiv în mediul socio-economic, în vederea familiarizării studenților noștri cu domeniile în care se pregătesc.

Rezultatele activității de cercetare desfășurată la nivelul Facultății, interesul manifestat de către studenți pentru aplicarea cunoștințelor teoretice în practică și reacția partenerilor proveniți din mediul socio-economic stabilesc direcțiile de lucru ale Facultății în acest domeniu.

În sensul celor menționate, Facultatea își propune să urmeze următoarele direcții principale de acțiune:

 • crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat, sens în care va dezvolta parteneriatele și acordurile care vor putea susține baza de colaborare și vor avea capacitatea de a proteja proprietatea intelectuală;
 • susținerea specializării inteligente, pentru care Facultatea depune diligențe în sensul atragerii mediului privat în activitatea de cercetare, își propune înființarea de centre de competență, pregătirea și susținerea cadrelor didactice în vederea creării unei școli doctorale;
 • găsirea de soluții optime pentru sectorul public, prin atragerea studenților și a cadrelor didactice în cadrul unor proiecte comune, interdisciplinare, precum și popularizarea rezultatelor cercetării, într-un mod cât mai atractiv;
 • selectarea sectoarelor în care specializările Facultății se pot dezvolta la cote maxime și unde poate fi implementată strategia aleasă.

 

 1. OBIECTIVLE STRATEGIEI DE CERCETARE

Stategia cercetării Facultății se definește prin prisma strategiei aprobate de către Universitate din perspectiva strategiei naționale pe perioada 2016-2020.

La nivel național strategia CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) a susținut obiective orientate spre creșterea producției științifice și a capitalului uman autohton din cercetare și a încurajat simplificarea procedurilor administrative. Aceste obiective au determinat cadrele didactice și studenții Facultății să se implice în cât mai multe activități de cercetare și dezvoltare.

În concordanță cu regulamantele aprobate la nivelul Facultății și Universității, în următorii ani, Facultatea își propune să urmeze următoarele priorități:

 • priorităţile de specializare inteligentă;
 • priorităţile cu relevanţă publică.

În acest sens, se urmărește ca prin intermediul programelor de studii, al parteneriatelor încheiate cu mediul socio-economic, cât și cu autoritățile de profil, studenții să beneficieze de cele mai bune condiții de pregătire academică.

 

II.1. Obiective generale

OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Obiectivul vizează susţinerea performanţei operatorilor economici pe lanţurile globale de valoare. Strategia susţine tranziţia de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite, şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurile de valoare.

OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. Strategia susține creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale din România. Activitățile CD la frontiera cunoaşterii presupun formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cele mai promiţătoare, menținerea avansului în domeniile de nişă, unde cercetarea românească are deja avantaj comparativ - consacrat sau emergent -, standarde internaţionale de evaluare pentru proiectele de cercetare, şi iniţiative ştiinţifice de anvergură, precum cele dezvoltate în jurul marilor infrastructuri.

OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi inovarea răspund nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creștere a calității serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor), şi oferă perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai mare de persoane. Strategia urmăreşte atât rezolvarea problemelor societale prin soluţii inovatoare, cât şi furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice.

 

II.2. Obiective specifice

OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi a comercializării rezultatelor CD, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre operatorii publici şi cei privaţi.

OS2. Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat, prin parteneriate public-public, care să conducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate, şi public-privat, care să deblocheze potențialul identificat.

OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru dezvoltarea capacității sectorului CDI public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor teme legate de provocările globale de importanţă pentru România.

OS4. Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate.

 

II.3. Obiective specifice transversale

OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesară pentru transformarea CDI într-un factor al creşterii economice, prin asigurarea unei evoluţii rapide şi sustenabile, numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare.

OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat, finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita inovarea.

 

 1. PLAN DE CERCETARE

La nivelul Facultății a fost aprobat planul de cercetare pentru perioada 2016-2020, care are următoarea structură:

 • înfiinţarea de noi centre de cercetare interdisciplinare acreditate . Se vor intreprinde demersuri pentru reevaluarea centrelor existente pentru acreditare sau reconfirmarea acreditării. Se va urmări crearea de centre de excelenţă şi institute de cercetare;
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
 • catedrele vor elabora proiecte în vederea câştigării de granturi şi a încheierii de contracte de consultanţă, cercetare-proiectare, fondurile astfel obţinute urmând a fi direcţionate spre îmbunătăţirea dotării laboratoarelor;
 • se vor organiza şcoli de vară, în domeniul filologiei, ştiinţelor inginereşti, biologiei, fizicii, stomatologiei, farmaciei, ştiinţelor economice, medicină, istorie şi ştiinţe politice, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei;
 • inființarea Scolii doctorale pe domeniul fundamental Drept;
 • consiliul pentru cercetarea ştiinţifică al Senatului va impulsiona dezvoltarea cercetării ştiinţifice performante în toate domeniile şi specializările Universităţii;

 

 

 

DECAN,

 

Prof. univ. dr. Adrian STOICA-CONSTANTIN

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

CONTACT